مهلت ارسال اصل مقالات :
20 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
3 اسفند 96

برگزاری کنگره :
18 اسفند 96


Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها :
3 اسفند 96
برگزاری کنگره : 18 اسفند 96

اعلام نتایج داوری :
حداکثر تا 7روز پس از ارسال مقاله