مهلت ارسال اصل مقالات :
22 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
25 بهمن 96

برگزاری کنگره :
3 اسفند 96


                                                
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


مهلت ارسال اصل مقالات : 22 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها :
25 بهمن 96
برگزاری کنگره : 3 اسفند 96

اعلام نتایج داوری :
حداکثر تا 7روز پس از ارسال مقاله