مهلت ارسال اصل مقالات :
20 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
3 اسفند 96

برگزاری کنگره :
18 اسفند 96


Home > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 

جناب آقای دکتر ابراهيم محمودی

 

جناب آقای احمد یوسف پور

 

جناب آقای دکتر حسین عزیزی نژاد

 

سرکار خانم دکتر ساناز مظاهری

 

جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی

 

جناب آقای دکتر علی شمسی

 

جناب آقای دکتر محسن عماری